Ochrana a aktualizace knihovního fondu v knihovnách s lokální a regionální působností