Studijní pomůcky podle činností z katalogu prací

Po kliknutí činnost z katalogu prací se zobrazí seznam příslušných znalostí a dovedností z Národní soustavy povolání. Kliknutím na konkrétní znalost či dovednost získáte seznam odpovídajících studijních pomůcek.

06.01 Provádění základních knihovnických prací, například výpůjční služby podle přesných podkladů a pokynů.
07.01 Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním fondem a lokální působností.
07.02 Organizování knihovního fondu v knihovnách s lokální působností.
07.03 Revize knihovních sbírek a zpracovávání knihovního fondu pro potřeby výpůjčního procesu v knihovnách s lokální působností.
07.04 Aktualizace katalogů podle stanovených metodik v knihovnách s lokální působností.
07.05 Základní informační služby v knihovnách s lokální působností.
07.06 Samostatné zajišťování agend souvisejících s ochranou fondů (mikrofilmování, digitalizace, péče o knihovní fondy).
08.01 Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním fondem a regionální působností.
08.02 Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s lokální působností.
08.03 Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s lokální působností.
08.04 Organizování knihovního fondu s regionální působností.
08.05 Samostatná katalogizace podle standardů a stanovených metodik v knihovnách s lokální působností.
08.06 Revize knihovního fondu v knihovnách s regionální nebo krajskou působností.
08.07 Tvorba metadat a vkládání digitálních objektů do digitální knihovny v knihovně s lokální působností.
09.01 Samostatné zajišťování chodu knihovny se specializovaným fondem.
09.02 Profilování fondů v knihovnách s lokální působností.
09.03 Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s regionální působností.
09.04 Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s regionální působností.
09.05 Organizace ochrany a revizí knihovního fondu v knihovnách s regionální působností.
09.06 Aktualizace knihovních fondů v knihovnách s regionální působností.
09.07 Samostatná katalogizace podle stanovených metodik v knihovnách s regionální působností.
09.08 Organizace knihovního fondu v knihovnách s krajskou působností.
09.09 Správa digitální knihovny včetně programu pro prezentaci digitálních dat v knihovně s regionální působností
10.01 Profilování fondů a vedení specializovaných akvizičních činností na regionální úrovni.
10.02 Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby uživatelům ve specializovaných knihovnách s regionální působností.
10.03 Správa a organizace specializovaných samostatných studoven v knihovnách s regionální působností.
10.04 Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s celostátní působností.
10.05 Koordinace ochrany a revizí knihovního fondu, vedení a doplňování systémů evidence a ukládání knihovních fondů v knihovnách s celostátní působností.
10.06 Aktualizace knihovních fondů z hlediska obsahu a druhu dokumentů v knihovnách s celostátní působností.
10.07 Samostatná katalogizace podle standardů a stanovených metodik přesahující regionální působnost.
10.08 Koordinace meziknihovních služeb v knihovnách s krajskou působností.
10.09 Tvorba všeobecných faktografických a bibliografických databází včetně zpracování dokumentů.
10.10 Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s regionální působností (metodik).
10.11 Samostatná administrace knihovnického informačního systému nebo digitální knihovny v knihovně s regionální působností.
11.01 Komplexní obsahové a druhové profilování knihovních fondů, usměrňování specializovaných akvizičních činností na celostátní úrovni.
11.02 Tvorba speciálních bibliografických a faktografických databází na základě obsahové analýzy dokumentů.
11.03 Tvorba tezaurů a souborů jmenných a věcných národních autorit.
11.04 Zpracovávání historických fondů včetně analytického popisu.
11.05 Zajišťování mezinárodní meziknihovní výpůjční služby v knihovnách s celostátní působností.
11.06 Komplexní knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby uživatelům v knihovnách s celostátní působností.
11.07 Správa a organizace specializovaných samostatných studoven v knihovnách s celostátní působností.
11.08 Posuzování rozsáhlých a specializovaných fondů (revize).
11.09 Koordinace katalogizace na regionální nebo celostátní úrovni včetně vytváření metodik katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy.
11.10 Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s krajskou působností (metodik).
11.11 Samostatná koordinace automatizovaných knihovnických procesů v kooperativních projektech knihoven na regionální úrovni.
11.12 Navrhování a optimalizace procesů digitalizace, tvorba a analýza obsahu rozsáhlé digitální knihovny.
12.01 Tvorba koncepce zavádění specializovaných knihovnických systémů (systémový knihovník).
12.02 Zpracovávání specializovaných rešerší s využitím specializovaných databází a informačních zdrojů domácí a zahraniční provenience.
12.03 Vytváření jedinečných, zvlášť náročných specializovaných souborných katalogů rukopisů, prvotisků, vzácných tisků, speciálních dokumentů.
12.04 Stanovování rozvoje profilování a doplňování fondů knihoven s celostátní úrovní.
12.05 Komplexní řešení provozu mezinárodních registračních systémů v České republice včetně spolupráce s právními subjekty vydavatelské sféry.
12.06 Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností (metodik).
12.07 Celostátní koordinace digitalizace knihovních fondů, návrhy změn standardů, správa a organizace rozsáhlé digitální knihovny, správa a aktualizace informačního portálu.
13.01 Vytváření národních a mezinárodních standardů pro oblast knihovnictví, informační činnosti a systém digitalizace knihovních fondů.
13.02 Studijně-rozborová činnost na ústřední nebo vědecké úrovni, zpracovávání náročných odborných a specializovaných informačních studií a rozborových materiálů.
13.03 Tvorba koncepce a koordinace mezinárodních knihovnickoinformačních systémů a kooperace na mezinárodní úrovni.
13.04 Zpracovávání celostátních koncepcí, plánů a programů tvorby knihovních a informačních zdrojů, jejich zpracovávání a zpřístupňování, například koncepce národní katalogizační politiky.
14.01 Tvorba celostátní koncepce rozvoje knihovnictví.